Regulamin Serwisu "VedazLove"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis Internetowy "VedazLove" znajdujący się pod adresem: https: //vedaz.love/ prowadzony jest przez: NOYRAS LTD z siedzibą w Londynie (dalej: "Usługodawcę") pod adresem: 20 Kentish Town Road, Grand Union House NW1 9NX LONDON, United Kingdom, NIP PL: 5263135088.

2. Niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego "Vedaz.Love" określa zasady jego funkcjonowania oraz świadczonych w jego ramach usług, w szczególności zasady dokonywania Rejestracji i korzystania z Konta, warunki i zasady składania Zamówień na analizy dostępne w ofercie Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz zasady zawierania Umów sprzedaży usług przy użyciu Serwisu Internetowego "VedazLove". Niniejszy Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 3 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r., poz. 344).

3. Niniejszy Serwis Internetowy nie stanowi osobnego punktu sprzedaży, ani miejsca wykonywania działalności przez Usługodawcę, a jedynie kanał komunikacyjny oraz dodatkową formę sprzedaży świadczonych usług.

4. Usługodawca oświadcza, iż usługi umieszczone na stronie https: //vedaz.love/ nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży usług. W związku z tym, samo złożenie Zamówienia nie jest jednoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży usług.

5. Sprzedaż odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców (tj. z dnia 12 lipca 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 1292), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tj. z dnia 19 czerwca 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. - o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019, poz. 123 ze zm.) i ustawą z dnia 30 maja 2014 r. - o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2019 poz. 134 ze zm.);

6. Zamawiający może uzyskać dostęp do Regulaminu Serwisu Internetowego oraz Polityki Prywatności w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie Serwisu Internetowego "Vedaz.Love" znajdującej się pod adresem: https: //vedaz.love/, jak również pobrać go i sporządzić wydruk.

II. DEFINICJE

Definicje stosowane w Regulaminie Serwisu Internetowego "VedazLove" oznaczają:

- Serwis Internetowy – strona internetowa dostępna pod adresem: https: //vedaz.love/, za pośrednictwem której, Klient może zawierać Umowę sprzedaży usług, w tym usług elektronicznych w postaci analiz wykonywanych przez Usługodawcę;

- Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady korzystania z Serwisu Internetowego "VedazLove";

- Usługodawca - NOYRAS LTD z siedzibą w Wielskiej Brytanii, 20 Kentish Town Road, Grand Union House NW1 9NX London, United Kingdom, NIP PL: 5263135088
Adres korespondencyjnyinfo@botanique.co.uk,
tel. +48 508396396, +48 508396396;

– Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Serwisu oraz za pośrednictwem Serwisu. Należy do nich zapewnienie Klientowi możliwości: (a) zawarcia Umowy sprzedaży usług za pośrednictwem Serwisu oraz (b) założenia oraz posiadania Konta. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest każdorazowo na czas nieoznaczony wraz z korzystaniem przez Klienta z funkcjonalności Serwisu, a w przypadku Konta wraz z Rejestracją;

- Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, (w przypadku osób pomiędzy 13, a 17 rokiem życia do zawarcia jakiejkolwiek umowy niezbędne jest potwierdzenie ze strony jej prawnych opiekunów), osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zakupu usług w niniejszym Serwisie;

- Zamówienie usługi – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży usługi w Serwisie, określające w szczególności rodzaj i ilość zamawianej usługi. Złożenie Zamówienia usługi stanowi złożenie Usługodawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży usługi będącej przedmiotem Zamówienia;

- Umowa sprzedaży usługi - umowa sprzedaży usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Klientem;

- Konsument - Zamawiający będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej (zakupu usługi), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;

- Cena – cena usługi brutto (z podatkiem VAT);

- Konto – prowadzone dla Klienta przez Usługodawcę pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu Internetowego;

- Rejestracja – procedura zakładania Konta.

III. REJESTRACJA

1. W celu utworzenia Konta, Klient zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2. Rejestracja nie oznacza złożenia Zamówienia na jakikolwiek usługę, jednakże jest niezbędna, aby Zamówienia składać.

3. W celu rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na https: //vedaz.love/ i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego Klient ma możliwość zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Warunkiem Rejestracji jest zaakceptowanie jego treści poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie Konta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.

6. Niedozwolone jest posługiwanie się w procesie rejestracji danymi, w tym adresami e-mail innych osób. Posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób stanowi podstawę rozwiązania umowy prowadzenia Konta.

7. Klient nie może udostępniać Konta innym osobom do korzystania, w szczególności ujawniać hasła dostępowego. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedawcę, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i w miarę możliwości wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.

8. W trakcie korzystania z Usługi Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usługi.

Wszelkie nieprawidłowości Klient może zgłaszać na adres: kontakt@vedaz.love.

9. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca umożliwia:

a) uzyskiwanie informacji o Serwisie,

b) przyjmowanie zgłoszeń, o których mowa w pkt 3.8. powyżej,

c) złożenie reklamacji dotyczącej działania Serwisu lub świadczonych usług.

IV.ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG W SERWISIE.

4.1. W ramach Serwisu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie usług.

4.2. Korzystanie z Usługi możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

(a) Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub (b) Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączona obsługą JavaScript i cookies, Safari 5 lub nowsze z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Opera 20 lub nowsza z włączoną obsługą JavaScript i cookies, minimalna rozdzielczość ekranu 1200x 800 pikseli.

4.3. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności w celu:

a) utrzymania sesji Klienta;

b) dostosowania Serwisu do potrzeb Klienta;

c) tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu oraz

d) w celach marketingowych Sprzedawcy.

4.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

4.5. Sprzedawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont w związku z przeprowadzaniem niezbędnych prac konserwacyjnych. Powyższe będzie dokonywane po uprzednim powiadomieniu Klientów (np. poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na Konta i zawarcie komunikatu w Serwisie) oraz przez możliwie jak najkrótszy czas.

4.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.

V. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENEJ USŁUGI

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez Serwis Internetowy www.Vedaz.Love,stanowiący witrynę służącą do prezentacji usług wykonywanych przez Usługodawcę.

2. Umowa sprzedaży usługi zostaje zawarta wraz z momentem naciśnięcia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej w ramach ścieżki zakupowej jako "KUP TERAZ", a w przypadku płatności z wykorzystaniem systemu PAYPAL przez naciśnięcie funkcjonalności oznaczonej jako "Zapłać teraz". Umowa nie obowiązuje w przypadku braku uiszczenia faktycznej płatności. Umowa może zostać zawarta tylko i wyłącznie za pośrednictwem Serwisu Internetowego VedazLove tj. z wykorzystaniem jego funkcjonalności. Przedmiot Umowy zostanie określony na ostatnim etapie ścieżki zakupowej.

3. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć usługę wolną od wad prawnych i fizycznych.

4. Usługi zrealizowane są nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) dni licząc od dnia, zaksięgowania uiszczonej przez Klienta ceny za usługę.

VI. CENY USŁUG I PŁATNOŚCI

1. Ceny usług podawane są w złotych polskich na stronie Serwisu internetowego https: //vedaz.love i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne opłaty. Płatność za usługę może zostać dokonana z wykorzystaniem metod wskazanych w punkcie 6.2 poniżej. Cena wybranej usługi powinna zostać uiszczona przez Klienta niezwłocznie wraz ze złożeniem zamówienia na daną usługę. Wszystkie płatności dokonywane są w walutach: złoty polski według kursu obowiązującego w banku obsługującym Klienta.

2. Klient może dokonać płatności w następujący sposób:

a) przelewem na numer rachunku bankowego: PKO BP, SWIFT: BPKOPLPW 34 10202384 0000 9602 0165 4805

b) płatnością w systemie: PayU, PayPal;

3. Usługodawca potwierdza dokonanie płatności na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień złożonych już przez Klienta i potwierdzonych przez Usługodawcę.

5. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych usług bez uprzedzenia.

6. Na wszystkie zakupione usługi Usługodawca wystawia dowód zakupu w formie paragonu fiskalnego lub na życzenie faktury VAT, po podaniu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

VII. WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Usługodawca wskazuję, iż działając na zasadzie art. 38 pkt 3 [Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy] Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 21 lutego 2020 r.), prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług w ramach działalności Serwisu internetowego nie przysługuje mu względem Usługodawcy z uwagi na charakter świadczonych usług.

Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 21 lutego 2020 r.), Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (…)

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VIII. REKLAMACJE

1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Konsumentami. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami uprawnienia wynikające z Rękojmi za wady zostają wyłączone.

2. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie reklamacji dotyczącej działania Serwisu lub jakości wykonanej usługi na adres: kontakt@vedaz.love.

3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia, w którym Usługa została wykonana/dostarczona Klientowi na wskazany przez niego adres e’mail. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta.

4. Reklamacja może być złożona pisemnie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto, w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę jej nadania przez Klienta.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania przez Usługodawcę.

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca - NOYRAS LTD 20 Kentish Town Road, Grand Union House NW1 9NX London, United Kingdom, NIP PL: 5263135088 Adres korespondencyjny: www.botanique.pl, info@botanique.co.ukm, tel. +48 508396396, +48 508396396

2. Usługodawca przetwarza i przechowuje dane, które zostały przekazane przez Klienta na etapie zakładania Konta w Serwisie Internetowej oraz w celu wykonania świadczonych przez Usługodawcę Usług. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o Politykę prywatności (RODO) Administratora. Treść Polityki Prywatności została umieszczona na stronie Serwisu internetowego pod adresem: https: //vedaz.love/

3. Założenie Konta w Serwisie Vedaz.Love jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Klient może wyrazić zgodę również na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, zaznaczając odpowiednią zakładkę na swoim Koncie lub na etapie Rejestracji lub dokonywania Rezerwacji.

5. Usługodawca uprawniony jest do udostępniania danych osobowych Klienta podmiotom trzecim, w przypadku gdy jest to niezbędne dla wykonania zawartej Umowy;

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Klienci mają dostęp do swoich danych, prawo wglądu w nie, prawo ich poprawiania oraz żądania zaniechania ich przetwarzania. Uprawnienia te mogą realizować poprzez zalogowanie się na swoje Konto na Platformie Internetowej i skorzystanie z dostępnych w nim opcji, w tym opcji przeglądania, poprawiania danych. W przypadku żądania usunięcia Konta prosimy o kontakt z obsługą Serwisu Internetowego pod adresem email: kontakt@vedaz.love

7. Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom współpracującym np. świadczącym usługi płatności on-line. Powierzenie nastąpi jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji przez wskazane wyżej podmioty usług.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. W przypadku powstania sporu Strony będą dążyły do rozwiązania go polubownie.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sadowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 29 styczeń 2021Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie Zamówienia przyjęte do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu.